مجموعه حقوقی بین الملی عدل گستران منجی

درباره ماold

[section label=”about us” bg=”1781″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(128, 0, 0, 0.157)” bg_pos=”37% 24%” dark=”true” height=”550px” height__sm=”350px”] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″] [gap] [divider width=”100px” height=”4px” color=”rgb(128, 0, 0)”] [ux_text font_size=”3″ font_size__sm=”2.25″]

درباره ما

[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section] [row col_style=”solid” padding=”20px 20px 20px 20px”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1773″ img_width=”85″ pos=”center”] [ux_text text_color=”#141a46″]

مشاوره تخصصی و حرفه ای

[/ux_text] [gap] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”small” radius=”99″ depth=”2″] [/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1764″ img_width=”85″ pos=”center”] [ux_text text_color=”#141a46″]

بیش از 1000 پرونده موفق

[/ux_text] [gap] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”small” radius=”99″ depth=”2″] [/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1771″ img_width=”85″ pos=”center”] [ux_text text_color=”#141a46″]

وکالت تخصصی و حرفه ای

[/ux_text] [gap] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”small” radius=”99″ depth=”2″] [/featured_box] [/col] [/row] [/section] [section label=”Coaches” bg_color=”rgb(24, 25, 27)” dark=”true” padding=”80px” padding__md=”35px”] [gap] [divider align=”center” width=”100px” height=”4px” color=”rgb(128, 0, 0)”] [row width=”custom” custom_width=”1300px” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”9″] [ux_text font_size=”1.75″ text_align=”center”]

برخی از اعضای تیم منجی

[/ux_text] [/col] [/row] [row style=”small” width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”1873″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_overlay=”rgba(128, 0, 0, 0.267)” image_hover=”overlay-add” link=”#”] [divider align=”center” width=”100px” height=”4px” color=”rgb(128, 0, 0)”] [ux_text font_size=”1.75″]

دکتر محمد علی طالبیان

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.25″ text_color=”rgb(255,255,255)”]
موسس و مدیر مجموعه
[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”1988″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(128, 0, 0, 0.267)” image_hover=”overlay-add” link=”#”] [divider align=”center” width=”100px” height=”4px” color=”rgb(128, 0, 0)”] [ux_text font_size=”1.75″]

محمد ایمن باقر

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.25″]
مهریه و طلاق
[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”1677″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(128, 0, 0, 0.267)” image_hover=”overlay-add” link=”#”] [divider align=”center” width=”100px” height=”4px” color=”rgb(128, 0, 0)”] [ux_text font_size=”1.75″]

امیر طالبیان

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.25″]
مدیر اجرایی مجموعه
[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”1990″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(128, 0, 0, 0.267)” image_hover=”overlay-add” link=”#”] [divider align=”center” width=”100px” height=”4px” color=”rgb(128, 0, 0)”] [ux_text font_size=”1.75″]

فاطمه صفایی

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.25″]
کارآموز وکالت
[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [/row] [/section] [section label=”About Us” bg_color=”rgb(36, 38, 42)” dark=”true” padding=”0px”] [row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” padding__sm=”0px 0px 50px 0px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium” padding=”25px 25px 25px 0px”] [ux_image_box style=”none” img=”1878″ image_height=”100%” image_width=”75″ image_radius=”2″ image_size=”original”] [/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ align=”left”] [row_inner h_align=”center” padding=”60px 0px 40px 0px” padding__sm=”20px 0px 20px 0px” padding__md=”60px 0px 60px 0px”] [col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”10″] [divider align=”left” width=”100px” height=”4px” color=”rgb(128, 0, 0)”] [ux_text font_size=”2.1″ font_size__sm=”1.5″ line_height=”1.15″]

دکتر محمد علی طالبیان

[/ux_text]

حسبنا الله و نعم الوکیل..

یک وکیل خوب به تعبیری می بایست زندگی پیامبر گونه در جامعه داشته باشد.

زمانی که پروردگار عالم را با نام “یا وکیل” می خوانیم، این قداست نام و جایگاه می بایست در سلوک و رفتار اجتماعی وکیل کاملا هویدا باشد.

شاخصه های بارز یک وکیل موفق اولا حفظ قداست در عمل و در مراتب بعدی، اخلاق حسنه، ارتقاء سطح علمی و توانمندی های حرفه ای در کسوت وکالت دادگستری می باشد.

مجموعه حقوقی بین المللی منجی همواره کوشیده است تا با بهره گیری از وکلای حایز شرایط لازم، ضمن حفظ و احیای حقوق عامه و موکلین، در راستای فرهنگ سازی و ارتقاء شئونات حرفه ای جایگاه وکیل، گامی ولو اندک در اجرای این مهم بردارد. بمنه و کرمه…

[gap height=”10px”] [button text=”موسس و مدیر مجموعه عدل گستران منجی” color=”secondary” style=”gloss” size=”smaller” animate=”fadeInUp” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”3″ depth=”5″ expand=”true”] [gap height__sm=”0px”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Contact” bg=”1923″ bg_size=”original” bg_pos=”14% 0%” padding=”100px” padding__sm=”45px” padding__md=”60px”] [gap] [row h_align=”center”] [col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center” color=”light”] [title style=”center” text=”دعاوی حقوقی در منجی” color=”rgb(20, 26, 70)” margin_bottom=”2px” size=”130″] [/col] [/row] [row col_bg=”rgba(155, 0, 0, 0.116)” col_bg_radius=”10″ v_align=”equal” h_align=”center” padding=”25px 25px 25px 25px” padding__md=”30px 20px 30px 20px” depth=”3″] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1812″ img_width=”50″ pos=”center” font_size=”large”] [ux_text text_color=”#141a46″]

قراردادها

[/ux_text] [gap height=”15px”] [button text=”بیشتر بدانید” letter_case=”lowercase” style=”gloss” size=”smaller” animate=”fadeInUp” radius=”99″ depth=”3″] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1811″ img_width=”50″ pos=”center” font_size=”large”] [ux_text text_color=”#141a46″]

ثبت احوال

[/ux_text] [gap height=”15px”] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”smaller” animate=”fadeInUp” radius=”99″ depth=”3″] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1813″ img_width=”50″ pos=”center” font_size=”large”] [ux_text text_color=”#141a46″]

کیفری

[/ux_text] [gap height=”15px”] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”smaller” animate=”fadeInUp” radius=”99″ depth=”3″] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1810″ img_width=”50″ pos=”center” font_size=”large”] [ux_text text_color=”#141a46″]

خانواده

[/ux_text] [gap height=”15px”] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”smaller” animate=”fadeInUp” radius=”99″ depth=”3″] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1809″ img_width=”50″ pos=”center” font_size=”large”] [ux_text text_color=”#141a46″]

تجاری

[/ux_text] [gap height=”15px”] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”smaller” animate=”fadeInUp” radius=”99″ depth=”3″] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1808″ img_width=”50″ pos=”center” font_size=”large”] [ux_text text_color=”#141a46″]

خانه

[/ux_text] [gap height=”15px”] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”smaller” animate=”fadeInUp” radius=”99″ depth=”3″] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1807″ img_width=”50″ pos=”center” font_size=”large”] [ux_text text_color=”#141a46″]

بین المللی

[/ux_text] [gap height=”15px”] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”smaller” animate=”fadeInUp” radius=”99″ depth=”3″] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [featured_box img=”1806″ img_width=”50″ pos=”center” font_size=”large”] [ux_text text_color=”#141a46″]

مهاجرت

[/ux_text] [gap height=”15px”] [button text=”بیشتر بدانید” style=”gloss” size=”smaller” animate=”fadeInUp” radius=”99″ depth=”3″] [/featured_box] [/col] [/row] [/section] [section label=”About Us” bg_color=”rgb(36, 38, 42)” dark=”true” padding=”0px”] [row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” padding__sm=”0px 0px 50px 0px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ align=”left”] [row_inner h_align=”center” padding=”40px 0px 40px 0px” padding__sm=”20px 0px 20px 0px” padding__md=”60px 0px 60px 0px”] [col_inner span=”10″ span__sm=”10″ span__md=”10″] [divider align=”left” width=”100px” height=”4px” color=”rgb(128, 0, 0)”] [ux_text font_size=”1.8″ font_size__sm=”1.5″ line_height=”1.8″]

درباره موسسه حقوقی منجی بیشتر بدانید

[/ux_text] [ux_text line_height=”2″]
با استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات منجی عدل‌ گستر (عجل‌الله‌ تعالی‌ فرجه‌ الشریف)، مؤسسه حقوقی بین‌المللی عدل گستران منجی با تأسی از یاران پاک و عدل گستران حقیقی منجی عالم بشریت در سال 1391 شمسی با مجوز مرکز وکلای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تاسیس و به شماره 30107 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده ‌است.
هدف از تاسیس و راه‌اندازی این مجموعه، خدمت‌ رسانی صحیح به عموم مردم از هر قشر و فرهنگ و ملیت و زبان می‌باشد.
در عصر کنونی که مسائل حق و باطل گاهاً دستخوش مطامع نفسانی برخی افراد سودجو قرار گرفته‌است، مجموعه حقوقی بین‌المللی منجی همواره کوشیده‌ است تا با محوریت صراط مستقیم به‌ جد و با بالاترین کیفیت علمی ممکن در راستای احقاق حقوق عامه گام بردارد که در این زمینه نتایج ارزنده و چشمگیری را در کارنامه فعالیت علمی و عملی خود دارد
[/ux_text] [gap height=”10px”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium” padding=”25px 0px 25px 25px”] [ux_image_box style=”none” img=”1777″ image_width=”90″ image_radius=”2″ image_overlay=”rgba(128, 0, 0, 0.233)”] [/ux_image_box] [/col] [/row] [/section] [divider align=”center” width=”700px” height=”7px” margin=”1px” color=”rgb(128, 0, 0)”] [section bg=”1918″ bg_size=”original” bg_pos=”100% 100%” dark=”true” padding__sm=”30px”] [gap height=”10px”] [row label=”Columns” width=”full-width”] [col label=”Links” span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 15px 0px 0px”] [row_inner style=”small”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

خدمات

  • تعیین زمان مشاوره
  • محاسبه نرخ مهریه
  • ثبت شکایت
  • قبول وکالت
[/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

وکلا و مراجعین

[/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

راه های ارتباطی

[/col_inner] [/row_inner] [/col] [col label=”Logo” span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ align=”center”] [ux_image id=”1879″ image_size=”original” width=”30″ width__sm=”60″ width__md=”30″ animate=”fadeInUp”] [gap height=”10px”]

شماره تماس : 26712529-021
ایمیل : agmonji@gmail.com
خیابان شریعتی قبل از اتوبان شهید همت ساختمان شماره 1007

[/col] [/row] [row label=”Divider”] [col span__sm=”12″ margin=”-30px 0px -30px 0px”] [divider width=”100%” height=”2px” color=”rgb(255, 255, 255)”] [/col] [/row] [row label=”Copyright” h_align=”center” visibility=”hide-for-small”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [follow style=”fill” align=”center” instagram=”#” linkedin=”#” email=”#” phone=”#”] [/col] [/row] [row label=”Copyright: Mobile” visibility=”show-for-small”] [col span__sm=”12″ align=”center”] [follow style=”fill” align=”center” instagram=”#” linkedin=”#” email=”#” phone=”#”] [/col] [/row] [/section]